Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_VI_23-12-1978_p4_p71_PII.pdf5.1 MBAdobe PDFView/Open
Title: Discussion on Hijacking of An Indian Airlines Boeing Aircraft and the Climate of Violence in Various Parts of The Country
Type: Part 2(Other than Questions And Answers)
Date: 23-Dec-1978
Language: English
Members: Purushottam Kaushik
Bapu Chandrasen Kamble
Mrityunjay Prasad
K. Lakkappa
Dalip Kumar Chakravorty
S.B.P. Pattabhi Rama Rao
Manibehn Vallabhbhai Patel
C.M. Stephen
Morarji Ranchhodji Desai
Bindhyeshwari Prasad Mandal
Pendekanti Venkatasubbaiah
Shrikrishna Singh
Ramjee Singh
Gev. Mancharsha Avari
Om Prakash Tyagi
Yuvraj
Bharat Bhushan
R. Kolanthaivelu
Mahi Lal
Ugrasen
Janardhana Poojary
Shyam Sunder Somani
Ram Prakash Tripathi
Kommareddi Suryanarayana
Shambunath Chaturvedi
Purushottam Ganesh Mavalankar
Laxmi Narayan Nayak
Mohsina Kidwai
Bijoy Singh Nahar
Saugata Roy
Chiman Bhai Shukla
Vasant Sathe Purushottam
Yadavendra Dutt Dubey
Nirmal Chandra Jain
Yamuna Prasad Shastri
Saradish Roy
M.N. Govindan Nair
Kanwar Lal Gupta
Charan Singh
R. Venkataraman
K.P. Unnikrishnan
Parvathi Krishnan
Hira Lal H.P. Patwary
Samar Guha
Mallikarjun
Sheo Narain
Daulat Ram Saran
C.K. Chandrappan
K.S. Hegde
Vinayak Prasad Yadav
Eduardo Faleiro
K. Gopal (Karur)
Mani Ram Bagri
Madhu Dandavate
M. Satyanarayan Rao
R.V. Swaminathan
P. Rajagopal Naidu
Sushila Nayar
Narain Krishna Rao Shejwalkar
Bhanu Kumar Shastri
Ram Naresh Kushwaha
Godey Murahari
Ramchandra Rath
C.K. Jaffer Sharief
Lok Sabha Number: 06
Session Number: VI
Debate: SHORT DURATION DISCUSSIONS (RULE-193)
Appears in Collections:Part 2 (Other than Questions And Answers)

Items in Parliament Digital Library are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.